ஜர்னல் ஆஃப் மாசுபாடு விளைவுகள் & கட்டுப்பாடு

ஜர்னல் ஆஃப் மாசுபாடு விளைவுகள் & கட்டுப்பாடு
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4397

தொகுதி 2, பிரச்சினை 2 (2014)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Impact of Dyeing Industry Effluent on Groundwater Quality by Water Quality Index and Correlation Analysis

David Noel S and Rajan MR

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Effect of Fish Size, Age and Condition Factor on the Contents of Seven Essential Elements in Anguilla anguilla from Tersakan Stream Mugla (Turkey)

Cahit Kasimoglu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Oil-polluted Sea Water Purification by Carbonized Rice Hull

Cui Y, Li J, Zhang Y and Zhang M

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Water Quality Assessment of Mahmoudia Canal in Northern West of Egypt

Ali M Abdullah and Salah El-Dien Hussona

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Aluminum Pollution Removal from Water Using a Natural Zeolite

Ali M Abdullah

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Assessment of Potential Risks from Trihalomethanes in Water Supply at Alexandria Governorate

Ali M Abdullah

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effect of Omumm Water Drainage on Noubaria Canal Water Quality and Alexandria Drinking Water Treatments Plants

Ali M Abdullah

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Ecotoxicity Evaluation of Industrial Discharge Waters and Metallic Solutions using Two Organisms (Lactuca sativa and Daphnia magna)

Anne Priac, Amandine Poupeney, Coline Druart and Gregorio Crini

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Manganese Exposure and Toxicity

Seyedtaghi Mirmohammadi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Physicochemical and Phytotoxic Characterisation of Residual Sludge from the Malting of Barley

Domingo Horacio Campaña, Milena Esther Uribe Echevarría, Ariel Oscar Airasca and Maria Luisa Andrade Couce

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Benzene Exposure and Respiratory Health in Children: A Systematic Review of Epidemiologic Evidences

Amparo Ferrero, Carmen Íñiguez, Ana Esplugues, Marisa Estarlich and Ferran Ballester

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Response of Macrophytes to Nutrients and Implications for the Control of Phytoplankton Blooms in East Taihu Lake, China

Liu Guo-feng, Zhang lu, Fan Cheng-xin, Han Shi-qun, He Jun and Hans W. Paerl

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Brick kilns: Cause of Atmospheric Pollution

Bhat Mohd Skinder, Ashok K. Pandit, Afeefa Qayoom Sheikh and Bashir Ahmad Ganai

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Influence of Ambient Pressure on the Evaporation of Volatile Organic Pollutants (VOP) during Soil Decontamination: Case of the Trichloroethylene (TCE)

Samuel Ouoba, Salifou K. Ouiminga, Justin Zaida, Bruno Cousin, Moussa Sougoti and Jean Koulidiati

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top