ஜர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் இமேஜிங் & டைனமிக்ஸ்

ஜர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் இமேஜிங் & டைனமிக்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9937

தொகுதி 7, பிரச்சினை 2 (2017)

வழக்கு அறிக்கை

The Role of PET/CT in the Diagnosis of Kikuchi-Fujimoto Disease: A Case Series and Review of the Literature

Fabian P Mghanga*, Khamis H Bakari and Henry A Mayala

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Fibrinolytic Enzyme: Restoration Tool for Obliteration of Blood Clots

Hajra Ashraf, Bisma Meer, Romasa Naz, Aarooj Saeed and Pervez Anwar*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Visual and Quantitative Assessment of a New Anisotropic Diffusion Filter (Statistical Transfer with Optimizing Noise and Edge Sensing) for Positron Emission Tomography

Hitoshi Iizuka, Tomohiro Kaneta*, Matsuyoshi Ogawa, Nobutoku Motomura, Tetsu Arisawa, Ayako Hino-Shishikura, Keisuke Yoshida and Tomio Inoue

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Modern Microwave Thermometry for Breast Cancer

Sergey Vesnin, Arran K Turnbull, J Michael Dixon and Igor Goryanin*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

மினி விமர்சனம்

Radioactivity: Detection and Measurement

Nida Tabassum Khan*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Comparative Anaylsis of Aspirin from Various Analgesic Formulations Using Titrimetry, Spectroscopic and Hypenated Chromatographic Techniques

Ochieng Anthony*, Hemed S. Moh’d, Mataka A. Mataka, Abdul Juma, Ochieng J. Odalo and Okoli C. Peter

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Simple and Efficient Methodology for the Study of Cardioprotective Drugs in Animal Model of Cardiac Ischemia-Reperfusion

Jose Gustavo Padrao Tavares, Francisco Sandro Menezes-Rodrigues, Enio Rodrigues Vasques, Maria do Carmo Maia Reis, Luciana de Paula, Bráulio Luna-Filho, Paolo Ruggero Errante, Afonso Caricati-Neto and Leandro Bueno Bergantin*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top