ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

தொகுதி 8, பிரச்சினை 3 (2020)

தலையங்கம்

Editorial note for Journal of Hematology and Thromboembolic Diseases

Hongtao Liu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top