ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

தொகுதி 1, பிரச்சினை 4 (2013)

கட்டுரையை பரிசீலி

Insufficient Efficiency of Prasugrel in Diabetic Patients with Acute STEMI Undergoing pPCI of Culprit Coronary Lesion – Review of Current Knowledge

Samos M, Fedor M, Kovar F, Duraj L, Skornova I, Fedorova J, Galajda P, Stasko J, Bolek T, Kubisz P and Mokan M

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

The Regulation of Mitochondrial Metabolism by the Bcl-2 Family of Pro-Survival Proteins: New Therapeutic Opportunities for Targeting Cancer Cells

Andrew H Wei, Mellissa Brown and Mark Guthridge

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Setting an International Normalized Ratio (INR) Target Range doesn’t Guarantee Good Achievement of that Range-A Study in Omani Patients and Review of Literature

Chao-Hung Ho

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Combined Short Course Low Molecular Weight Heparin and Calf Compression Therapy in Prevention of Deep Vein Thrombosis after Total Knee Replacement: A Randomized Prospective Study

Raj Ramakrishna, Sarika Gupta, Kiran Sarathy, Marijka Batterham and George Kirsh

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Prominent Reactive Plasmacytic Proliferation Presenting with Transient Pancytopenia: An Unusual Case

Fusun Ozdemırkıran, Zafer Gokgoz, Nazan Ozsan, Mıne Hekımgıl, Fılız Vural and Seckın Cagırgan

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Von Willebrand Factor: A Novel Marker of Endothelial Dysfunction in Clinical Hyperthyroidism Patients

Mohammed AL-Nuzaily, Lutfi AL-Maktri, Saleh Bamashmoos, Samir Taresh and Faisal Ali

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top