ஹெபடாலஜி மற்றும் இரைப்பை குடல் கோளாறுகளின் ஜர்னல்

ஹெபடாலஜி மற்றும் இரைப்பை குடல் கோளாறுகளின் ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2475-3181

தொகுதி 4, பிரச்சினை 2 (2018)

கருத்துக் கட்டுரை

Article on Alcohol Audit 2018 and Recommendations

Muhammad Iftikhar and Ghosh Deb

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Nodular Regenerative Hyperplasia: A Rare Complication of Treatment with Thiopurines in Patients with Crohn’s Disease

Testa Anna, Terracciano Luigi, D’Armiento Maria Rosaria, Imperatore Nicola, Nardone Olga Maria, Rispo Antonio and Castiglione Fabiana

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Complete Intestinal Malrotation in Adult Associated to Intestinal Sub-Occlusion: Case Report

Daniel Navarini, Antônio Benincá Albuquerque, André Luca Boeira Rovani, Deise Dessanti, Henrique Waltrick de Albuquerque, Diego Reffatti, Bruna Tomasi Lorentz, Mariana Berger do Ros�rio, Fábio Lisboa de Paula and Carlos Augusto Scusse Madalosso

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top