ஹெபடாலஜி மற்றும் இரைப்பை குடல் கோளாறுகளின் ஜர்னல்

ஹெபடாலஜி மற்றும் இரைப்பை குடல் கோளாறுகளின் ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2475-3181

தொகுதி 3, பிரச்சினை 2 (2017)

கட்டுரையை பரிசீலி

Multiple Beneficial effects Associated with Coffee Consumption on Human Liver

Muhammad Saleem and Ayesha Latif

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Re-insertion of Gastric Feeding Tube via Previous Surgical Gastrostomy in Elderly Sick Patient with Reflux Oesophagitis Secondary to Gastrointestinal Motility Disorder: Case Report

Rauya EZ, Rutahoile WM and Zhang BQ

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Case Study: Inverted Diverticulum. Colonoscopy Evaluation Prior to Intervention

Mahmoud Elkaramany

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Clear Cell Hepatocellular Carcinoma with Associated Tuberculosis-A Case Report

Nalini Bansal and Mukul Rastogi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top