ஹெபடாலஜி மற்றும் இரைப்பை குடல் கோளாறுகளின் ஜர்னல்

ஹெபடாலஜி மற்றும் இரைப்பை குடல் கோளாறுகளின் ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2475-3181

தொகுதி 1, பிரச்சினை 1 (2015)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Correlation between Liver Function Tests and Polymerase Chain Reaction in Chronic Hepatitis C Patients

Noreldin AKA, Mohamed AS, Abdelaziz AH and Ali GAM

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Adherence to 5-Aminosalicylic Acid Treatment in Ulcerative Colitis

Love BL, Johnson J, Hardin JW and Schulz R

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Balloon-Occluded Transarterial Chemoembolization for Peritoneal Metastasis of Hepatocellular Carcinoma

Shiozawa K, Watanabe M, Ikehara T, Matsukiyo Y, Kogame M, Shinohara M, Kikuchi Y, Shinohara M, Igarashi Y and Sumino Y

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

Effect of Total Extract of Milk Thistle Fruits on the Absorption of Glycine in the Rats Small Intestine under Physiological Conditions

Storchylo OV

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Perioperative White Blood Cell Count as a Marker for Patient and Graft Survival after Orthotopic Liver Transplantation

Helfritz FA, Lehner F, Manns MP, Klempnauer J and Ciesek S

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Outpatient vs. Inpatient Gastric Emptying Studies: Does Admission Status Influence Findings?

Holmes S, Kim M, Prather C, Osman M, Muzaffar R, Christopher K and Hachem C

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Current Role of Contrast-Enhanced Ultrasound in the Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma

Serra C, Righi S, Molo CD and Felicani C

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Study of Gastric Polyps in Albania

Cekodhima G, Cekodhima A, Roshi E, Velmishi V and Alimehmeti M

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Perioperative Risk Assessment and Management of Cirrhotic Patients

Simmelink AL, Dong R, Nayi V, Yang E, Ryan M and Johnson DA

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top