வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்

வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9776

தொகுதி 9, பிரச்சினை 4 (2020)

ஆராய்ச்சி

Factors Hindering Seedling Survival in Sekota District, North Eastern Amhara, Ethiopia

Mubarek Eshetie1*, Melkamu Kassaye2, Getu Abebe3, Yonas Belete4, Grima Ngusie1, Slesh Asmare1

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆராய்ச்சி

Genetic Considerations for Selecting the Seedlings to Restore a Small Population of Abies koreana, an Endangered Fir Species that is Endemic to Korea

Hyo-In Lim1*, Seung-Beom Chae1, Kyung-Tae Kim2

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆராய்ச்சி

Determination of climate predictor variables effecting on annual cone harvest and seed yield of Korean pine (Pinus koraiensis Siebold & Zucc.) seed orchards

Kim YY 1* , Ku JJ 1, Kim JH 1, Lim HI 1, Han J 2

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆராய்ச்சி

Comparing Canopy Metric Estimations Using Three Conifer Species in the Netherlands

Alan Duncan Hibler, Brian P. Oswald*, Nienke Brouwer, Ester Willemsen, Hans M. Williams

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆராய்ச்சி

Initial Establishment Success of Five Forages in an East Texas Loblolly Pine (Pinus taeda) Silvopasture

Richard M, Farrish KW, Oswald BP, Williams HM, Maurer M

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top