பாதுகாப்பு மேலாண்மை இதழ்

பாதுகாப்பு மேலாண்மை இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0374

தொகுதி 4, பிரச்சினை 1 (2014)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Scenarios for Resource Allocation to Bulgaria’s Defense in the Horizon of 2035.

Todor Tagarev and Lidia Velkova

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Psychoactive Substances Use (Khat, Alcohol and Tobacco) and Associated Factors among Debre Markos University Students, North-West Ethiopia, 2013

Girmay Tsegay and Ahmed Esmael

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

மினி விமர்சனம்

Enhancing Military Leadership through Business Management Techniques

Grewal DS

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Phase Targeting of Terrorist Attacks: Simplifying Complexity with AHP and TOPSIS

Fox WP

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Review of Group Prediction Model for Counter Terrorism Using CLOPE Algorithm

Pawan H Pilley and Sikchi SS

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top