பாதுகாப்பு மேலாண்மை இதழ்

பாதுகாப்பு மேலாண்மை இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0374

தொகுதி 3, பிரச்சினை 2 (2013)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Balancing Effectiveness and Transparency in Intelligence Community: A Challenge for Consolidating Democracies

Mahmut Durmaz

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top