பாதுகாப்பு மேலாண்மை இதழ்

பாதுகாப்பு மேலாண்மை இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0374

தொகுதி 12, பிரச்சினை 3 (2022)

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Framework for Determining Required Operational Capabilities: A Combined Optimization and Simulation Approach

Namsuk Cho, Hoseok Moon, Jaeyoung Cho*, Sangwoo Han, Jaijeong Pyun

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top