மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 9, பிரச்சினை 6 (2019)

வழக்கு அறிக்கை

Fistula after a Left Colectomy- a Simple Suture and Drainage Can Be an Option?

Sorin Cimpean, Arianna Grilli Mattia Bez, Marechal Marie Therese, Benjamin Cadiere, Luca Pau, Guy Bernard Cadiere

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Evaluation of the Hearing in Children of Mild and Severe Pre-Eclamptic Mothers

Selim Unsal, Turgut Karlıdag, Irfan Kaygusuz, Erol Keles, Sinasi Yalcın

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Cutaneous Erysipeloid Leishmaniasis: An Unusual Presentation

Benahmed Jihane, Hamich Soumaya, Kaoutar Znati, Meziane Mariam, Ismaili Nadia, Benzekri Laila and Karima Senouci

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Giant Mesenteric Cyst Co-Existing with Pregnancy at Term

Aliyu S, Buba AA and Ningi AB

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

The Black Knee: A Rare Case of Knee Ochronotic Arthopaty in an Elderly Patient with Unknown Alkaptonuria

Carlo Cardile, Paolo Ragni, Carlo Cazzaniga, Roberto Marasco, Angela Brivio, Monica Onorati and Franca Di Nuovo

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Upper Limb Emphysema: Noninfectious Background

Esmael Ali Hamed

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Accuracy of Left Atrial Strain in Predicting Left Ventricular End Diastolic Pressure: Comparative Study Tissue Doppler Imaging and Invasive Assessment

Saud M Elsaughier, Ramadan Ghaleb, Mohamed K Slama and Mohamed A Saleh

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Study Protocol of the Japan NEN Registry: A Multicenter, Prospective Registry of Patients with Pancreatic, Gastrointestinal, Pulmonary, Bronchial, and Thymic Neuroendocrine Neoplasm

Toshihiko Masui, Tetsuhide Ito, Izumi Komoto, Shinsuke Kojima, Takuji Okusaka, Yasushi Ichikawa, Yusuke Kinugasa, Norihiro Kokudo, Atsushi Kudo, Akihiro Sakurai, Kenichi Sugihara, Hiroshi Date, Ken Haruma, Susumu Hijioka, Koichi Hirata, Hiroo Yamano, Motohiro Sakamine, Takashi Kikuchi, Masanori Fukushima, Masayuki Imamura and Shinji Uemoto

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Prevalence of Transfusion-Transmissible Infections among Voluntary Blood Donors in Tertiary Health-Care Facility in Islamabad, Pakistan

Fariha M Siddiqui*, Niaz Ahmed, Olasunkanmi Oluwatayo, Sadia Jabeen, Syed Mehmood Qadir, Sajjad A Khan, Sajjad Hussain, Roohullah and Abdul Sattar

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Solitary Benign Primary Intra-Pulmonary Schwannoma of the Left Lower Lobe

Ahmed Abdelaziz Abdellatif, Ahmed Daoud, Gabriella Giudice, Cosimo Lequaglie, Hatem Ahmed Beshir and Luciana Possidente

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Functional Outcome of Autologous Bone Marrow Concentrate Implantation in Osteonecrosis of Femoral Head: A Two Year Follow-up Study

Venus Khanna, Madhan Jeyaraman, Shashank Goel and Manish Khanna

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Endovascular Treatment of an Incidental Subclavian Artery Aneurysm Using a Balloon Expandable BeGraft Aortic Covered Stent

Perawish Suwathep, Aazeb Khan, Krishna Venigalla, Stephen D Souza and Bella Huasen

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Cardioscope: A New Innovation for Visualization of Intracardiac Pathology

Amal Alotaibi, Ghannam Al Dossari and Patrick T Roughneen

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top