மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 8, பிரச்சினை 2 (2018)

நெறிமுறை கட்டுரை

The Efficacy of the Kampo Formula Keishikashakuyakuto for Irritable Bowel Syndrome: A Phase 3, Multicenter, Double-Blind, Placebo- Controlled, Randomized Controlled Trial

Takuma Higurashi, Akiko Fuyuki, Hidenori Ohkubo, Hiroshi Iida, Masahiko Inamori, Masataka Taguri, Yasuhiko Komiya, Shungo Goto, Leo Taniguchi, Naoya Okada, Takafumi Ito, Akira Mizuki, Noriaki Manabe, Ken Haruma, Mitsuo Nagasaka, Yoshihito Nakagawa, Naoki Ohmiya, Sayuri Yamamoto, Yasushi Funaki, Kunio Kasugai and Atsushi Nakajima

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Painful Clubbing Revealing a Bone Tumor Cell Giant

Mohamed El Amraoui, Rachid Frikh, Naoufal Hjira and Mohammed Boui

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Improvement of Quality of Life in Patients with Peripheral Neuropathy Treated with a Fixed Dose Combination of High-Dose Vitamin B1, B6 and B12: Results from a 12-week Prospective Non-interventional Study in Indonesia

Manfaluthy Hakim, Nani Kurniani, Rizaldy Pinzon, Dodik Tugasworo, Mudjiani Basuki, Hasnawi Haddani, Pagan Pambudi, Aida Fithrie and Audry Devisanty Wuysang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top