மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 5, பிரச்சினை 2 (2015)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Retroperitoneal Schwannoma Presents as a Peripancreatic Cystic Structure: The Utility of EUS/FNA in the Diagnosis

Mohamed Sultan, Heather Pemberton, Walid Chalhoub, Abdulhameed Al-Sabban, Jay Zeck, Nadim Haddad and Jill Smith

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்க கருத்து

Efficacy of Mobile Phone Short Message Service (SMS) Reminders on Malaria Treatment Adherence and Day 3 Post-Treatment Reviews (SMS-RES-MAL) in Kenya: A Study Protocol

Ambrose O Talisuna, Dejan Zurovac, Sophie Githinji, Amos Oburu, Josephine Malinga, Andrew Nyandigisi, Caroline OH Jones and Robert W Snow

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்க கருத்து

Protocol of the Sunnaas International (SIN) Stroke Project an International Multicenter Study of Specialized Rehabilitation for Stroke Patients

Johan K Stanghelle, Susanne Sällström, Frank Becker, Tong Zhang, Xiaoxia Du, Tamara Bushnik, Maria Panchenko, Ofer Keren, Samir Banura, Khamis Elessi, Fuad Luzon OT, Katharina S Sunnerhagen, Åsa Lundgren-Nilsson, Xie Li, Fabiana Jachniuk and Birgitta Langhammer

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்க கருத்து

Clinical Trials Journey of Turkey-Long and Thin Road

Hilal Ilbars, Kaan Kavakli, Hamdi Akan and Duygu Koyuncu Irmak

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்க கருத்து

Make It Last: Using a Supplemental Treatment Trial Design to Maintain Effects of a Sexual Risk Reduction Intervention for African-American Adolescent Females

Erin LP Bradley, Ralph J DiClemente, Jessica M Sales, Eve S Rose, Teaniese L Davis, Gina M Wingood, Jennifer L Brown and Delia L Lang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top