மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 4, பிரச்சினை 4 (2014)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Intra-Coronary Administration of Tacrolimus Prior to First-Balloon Inflation Attenuates Infarct Size and Improves Left Ventricular Function in Patients with ST-segment Elevation Myocardial Infarction (COAT-STEMI) Undergoing Primary Coronary Intervention

Pei-Hsun Sung, Yung-Lung Chen, Huang-Chung Chen, Cheng-Hsu Yang, Chieh-Jen Chen, Shu-Kai Hsueh, Chi-Ling Hang, Chia-Te Kung, Chu-Feng Liu, Meng-Wei Chang, Jun-Ted Chong, Ye-Hsu Lu, Wei-Chun Huang, Tsung-Pin Huang, Chiung-Jen Wu and Hon-Kan Yip

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்க கருத்து

Effects and Costs of a Day Care Centre Program Designed for People with Dementia-A 24 Month Controlled Study

Anne Marie Mork Rokstad, Ingeborg Halse, Signe Tretteteig, Maria Lage Barca, Øyvind Kirkevold, Louise McCabe, Geir Selbæk, Liv Taranrød, Ingelin Testad, Solfrid Vatne, Corinna Vossius, Anders Wimo and Knut Engedal

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்க கருத்து

Phase II Multi-Arm Clinical Trial Designs and Randomization with Covariates via Empirical Weighting

Yuan Ao, Alexander W Dromerick and Ming T. Tan

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Chemoprevention Trial Feasibility Using Botanicals in Exceptionally High Risk Populations for Lung Cancer

Nagi B. Kumar, Quinn Gwendolyn P, Alexandrow Mark G, Gray Jhanelle, Schell Michael, Sutton Steve and Haura Eric B

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Two Randomized Cross-Over Trials Assessing the Impact of Dietary Gluten or Wholegrain on the Gut Microbiome and Host Metabolic Health

Sabine Ibrügger, Rikke Juul Gøbel, Henrik Vestergaard, Tine Rask Licht, Hanne Frøkiær, Allan Linneberg, Torben Hansen, Ramneek Gupta, Oluf Pedersen, Mette Kristensen and Lotte Lauritzen

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Autonomic Nervous System: A Biomarker of Neurodevelopmental Comportment- the AuBE Study

Hugues Patural, Flori S, Pichot V, Franco P, Pladys P, Beuchée A, Montemitro E, Bat-Pitault F, Porcher-Guinet V, Gillioen B, Dauphinot V, Rapin S, Stagnara C, Roche F and Barthelemy JC

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Randomized Controlled Study Comparing Home-Based Training with Telemonitoring Guidance Versus Center-Based Training in Patients with Coronary Heart Disease: Rationale and Design of the Tele-Rehabilitation in Coronary Heart Disease (TRiCH) Study

Andrea Avila, Kaatje Goetschalckx, Luc Vanhees and Véronique A Cornelissen

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Underlying Factors Contributing to the Delay in Patients Seeking Care for Pelvic Floor Dysfunction

Amos O Adelowo, Ellen O’Neal and Lekha S Hota

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top