ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7064

தொகுதி 9, பிரச்சினை 3 (2018)

ஆய்வுக் கட்டுரை

New Developed UHPLC Method for Selected Urine Metabolites

Valko-Rokytovská M*, Očenáš P, Salayová A and Kostecká Z

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top