ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7064

தொகுதி 5, பிரச்சினை 3 (2014)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Updated Review on Micellar Electro kinetic Chromatography

Alagar Raja M, Bhargav KS, Banji D and Selva Kumar D

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Sensitive Analysis of Off-flavor Compounds, Geosmin and 2-Methylisoborneol, in Water and Farmed Sturgeon by using Stir Bar Sorptive Extraction Coupled with Thermal Desorption and Gas Chromatography-Mass Spectrometry

Ruan ED, Aalhus J and Juarez M

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Quantitative Determination of Amlodipine Besylate, Losartan Potassium, Valsartan and Atorvastatin Calcium by HPLC in their Pharmaceutical Formulations

Hafez HM, Abdullah AE, Abdelaziz LM and Kamal MM

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Quantitative Analysis of 25-OH Vitamin D Using Supported Liquid Extraction and Liquid Chromatography - Mass Spectrometry

Eduard Rogatsky, Shaynah Browne, Min Cai, Harsha Jayatillake and Daniel Stein

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Liquid Chromatographic Assay for the Analysis of Atazanavir in Rat Plasma after Oral Administration: Application to a Pharmacokinetic Study

Gurinder Singh, Roopa S. Pai and Sanual Mustafa

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

HPLC Analysis of Monomer Release from Conventionally and High Temperature High-Pressure Polymerised Urethane Dimethacrylate Intended for Biomedical Applications

Mie-leng Tang, Jean-François Nguyen, Michaël Sadoun and N Dorin Ruse

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Development and Validation of HPLC Method for Simultaneous Estimation of Brimonidine Tartrate and Timolol Maleate in Bulk and Pharmaceutical Dosage Form

Abdullah A Elshanawane, Lobna M Abdelaziz, Mustafa S Mohram and Hany M Hafez

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Development and Validation of a Reverse Phase Ultra Performance Liquid Chromatographic Method for Simultaneous Estimation of Nebivolol and Valsartan in Pharmaceutical Capsule Formulation

Seetharaman R and Lakshmi KS

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A New O-phthaldialdeyde (OPA) Solution for Fluorescence HPLC Amine Group Detection without Boric Acid Preparation

Gilberto Joao Padovan, Izabel Arruda Leme, Priscila Giacomo Fassini, Nelson Iucif Junior and Julio Sergio Marchini

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top