தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்

தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4427

தொகுதி 4, பிரச்சினை 2 (2016)

கட்டுரையை பரிசீலி

Educational Program Applied to Obstructive Sleep Apnea

Camila de Castro Corrêa, Giédre Berretin-Felix and Wanderléia Quinhoneiro Blasca

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Training Teachers and Parents on Verbal Communication among Children with Hearing Impairment: Preliminary Results from Schools in Kenya

Luqman Lawal, Mathew Karia, Chalese Buttars, Jeffery Larsen, Wakisa Mulwafu and Kaitesi Mukara

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Speech-Language Pathologists Perception of Bilingualism as a Risk Factor for Stuttering

Courtney T Byrd, Ayesha N Haque and Kia Johnson

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Congenital Aglossia and the Report by Antoine de Jussieu: A Critical and Historical Review

Frederico Salles, Betty McMicken, Marcos Anchieta, Margaret Vento-Wilson, Long Wang, Kelly Rogers and Patrícia Costa Bezerra

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top