தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்

தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4427

தொகுதி 11, பிரச்சினை 2 (2023)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Policy and Practice and the Implications on Education of Students who are Deaf: A Case of Two Harare Secondary Schools

Tawanda Matende*, Cathrine Sibanda, Nyasha Malbermore Chandavengerwa

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top