தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்

தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4427

தொகுதி 11, பிரச்சினை 1 (2023)

கண்ணோட்டம்

Cognitive Deficiencies and Management of Aphasia

Michelle L. Kloc

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Journey of Ethiopian Sign Language and Deaf Education

Tesfaye Basha*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top