தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்

தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4427

தொகுதி 1, பிரச்சினை 2 (2013)

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Influence of Non-Linear Frequency Compression on the Perception of Timbre and Melody by Adults with a Moderate to Severe Hearing Loss

Marinda Uys, Lidia Pottas, Catherine Van Dijk and Bart Vinck

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top