உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

தொகுதி 9, பிரச்சினை 3 (2019)

ஆராய்ச்சி

Predictors of Impaired Quality of Life and Work Disability in Patients with Systemic Diseases

Ben Hadj Ali Emna*, Bouker Ahmed, Guiga Ahmed, Ben Yahia Wissal, Atig Amira, Bahri Fethi and Ghannouchi Jaafoura Neirouz

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top