உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

தொகுதி 12, பிரச்சினை 4 (2022)

ஆராய்ச்சி

Preparation for Animal Models of Osteoporosis: A Systematic Review

Panyun Mu, Peihua Qu, Jie Feng, Feng Xiong, Yimei Hu*,Yulin Li

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top