உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

தொகுதி 10, பிரச்சினை 5 (2020)

ஆசிரியர் குறிப்பு

Editorial- Internal Medicine: Open Access

Maiese Kenneth

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Management of Discogenic Lumbar Pain with Intradiscal Electrothermal Therapy (IDET)

Juan David Urazan Murcia

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top