இம்யூனோஜெனெடிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்

இம்யூனோஜெனெடிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

தொகுதி 4, பிரச்சினை 1 (2019)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Telomerase Activity and Hepsin Gene Expression in Romanian Patients with Prostate Cancer: Preliminary Data

Maruntelu I, Talangescu A, Rotarescu CA, Caragea AM and Constantinescu I

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

MHC Genotyping from Rhesus Macaque Exome Sequences

John R Caskey, Roger W Wiseman, Julie A Karl, David A Baker, Taylor Lee, Robert J Maddox, Muthuswamy Raveendran, R Alan Harris, Jianhong Hu, Donna M Muzny, Jeffrey Rogers and David H O’Connor

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Improved Peptide-MHC Class II Interaction Prediction Through Integration of Eluted Ligand and Peptide Affinity Data

Christian Garde, Ramarathinam H, Emma C Jappe, Morten Nielsen, Jens V Kringelum, Thomas Trolle and Anthony W Purcell

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top