ஆரோக்கியமான வயதான ஆராய்ச்சி

ஆரோக்கியமான வயதான ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2261-7434

தொகுதி 9, பிரச்சினை 3 (2020)

அசல் ஆய்வுக் கட்டுரை

The meaning of growing old: A lifeworld hermeneutic study on existential matters during the third age of life

Lina Palmer, Maria Nystrom, Gunilla Carlsson, Catharina Gillsjo, Irene Eriksson, Ann-Charlotte Dalheim-Englund

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Study of Cardiovascular Factors, Quality of Life and Body Composition in Physically Active and Sedentary Women

Rafati Fard Mohammad, Hatamzadeh Nasser, Fattahi Mojtaba, Akhlagh Mohamadi Zahra, Sadeghi Masoumeh

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆராய்ச்சி

Life without professional work-perceptions about ones self, interpersonal relations and social life after retirement

Ann-Charlotte Dalheim-Englund, Gunilla Carlsson, Maria Nystr�?¶m, Catharina Gillsj�?¶, Ir�?©ne Eriksson, Lina Palm�?©r

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆராய்ச்சி

Prevalence of obesity and overweight among office workers of pars special economic energy zone, Assaluyeh, Iran

Rafati Fard Mohammad, Mazloomy Mahmoodabad Seyed Saeid, Fallahzadeh Hossein, Haghi Mehdi, Asadi Maryam

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top