பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 9, பிரச்சினை 5 (2019)

கட்டுரையை பரிசீலி

Histopathological Spectrum of Abnormal Uterine Bleeding in Upper Egypt: A Study of 676 Cases

Dalia M Badary, Hesham abo Taleb, Hossam Aldein Samir and Ahmed Abdel-Allah

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effects of Myo-inositol, D-chiro-inositol and Glucomannan in PCOS Women: Prospective Observational Multicentric Cohort Study

Leo V De, Guida M, Cianci A, Cappelli V, Bastianelli C, Farris M, Capozzi A and Lello S

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Metastatic Breast Sarcoma in a Young Pregnant Woman-A Case Report and Review

Leela S Pillarisetty, Meridyth Buschardt and Maneesh Mannem

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top