பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 7, பிரச்சினை 10 (2017)

வழக்கு அறிக்கை

Massive Vulvar Edema Complicating a Severe Preeclampsia with Intrauterine Fetal Death

Francky Teddy A Endomba and Jan René Nkeck

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Facial Expressions of Fetal Growth Restriction and Appropriate-for-Gestational Age Fetuses Assessed by Four-Dimensional High-Definition Live Ultrasound

Hideyuki Chida, Akihiko Kikuchi, Tomonobu Kanasugi, Chizuko Isurugi, Rie Oyama and Toru Sugiyama

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Cerebral Vasospasm in Cortical Blindness Associated with Preeclamsia/ Eclampsia Syndrome

Julio C Mijangos-Méndez, Guadalupe Aguirre-Avalos, Federico Corona-Jimenez, Iris X Ortiz-Macias, José A López-Pulgarín, Quetzalcoat Chavez- Peña1 and Miguel A Ibarra-Estrada

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top