பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 5, பிரச்சினை 8 (2015)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Epidemiological Aspects and Foeto-Maternal Complications of Malaria at NDjamena Mother and Child Hospital (Chad)

Foumsou Lhagadang, Damthéou Sadjoli, Gabkika Bray Madoue, Hinfiéné Aimé and Mahamat Pierre

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Single Incision Laparoscopy and Vaginal Hysterectomy for the Approach of Endometrial Cancer in a Morbidly Obese Patient

Single Incision Laparoscopy and Vaginal Hysterectomy for the Approach of Endometrial Cancer in a Morbidly Obese Patient

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Primary Vaginal Melanoma Cytohistological Correlates and Literature Reviews

Anani Aila Mat Zin and Nur Syuhada Mohd Nafis

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Clinical Implication of Atypical Glandular Cells; a Five Years Experience of a Single Institution in Portugal

Vânia Costa Ribeiro, Lúcia Correia , Sofia Aguilar, Tereza Paula and Jorge Borrego

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Knowledge, Attitude and Practices of Emergency Contraception among Female Students in Preparatory School of East Shoa, Adama, Ethiopia

Teka Girma, Eshetu Ejeta, Abebe Dechasa and Kemal Abdulkadir

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Clinical Efficacy of Levonorgestrel Releasing Intrauterine System for the Treatment of Adenomyosis in Perimenopausal Women

Jun-qi Ma, Chun-feng Guo and Ayshamgul Hasim

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Proportion of Maternal Near Misses and Associated Factors in Referral Hospitals of Amhara Regional State, Northwest Ethiopia: Institution Based Cross Sectional Study

Mulugeta Dile, Tatek Abate and Tewodros Seyum

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top