பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 5, பிரச்சினை 5 (2015)

மினி விமர்சனம்

The Relationship between Vitamin D, Insulin Resistance and Infertility in PCOS Women

Dipanshu Sur and Ratnabali Chakravorty

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Retroperitoneal Endometriotic Cyst Mimicking a Tumor

Dr. Gouthaman S and Kaundinya Kiran

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Preterm Birth and Associated Factors among Mothers Who gave Birth in Debremarkos Town Health Institutions, 2013 Institutional Based Cross Sectional Study

Tigist Bekele, Abdela Amanon and Kahsay Zenebe Gebreslasie

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Hemoperitoneum Caused by Spontaneous Uterine Varicose Vein Rupture in the Third Trimester of Pregnancy-A Case Report

Fatnassi R, Mkhinini I,Torki E, Ragmoun H,Kaabia O, Hammami S, Barhoumi H and Ben regaya L

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Availability of Obstetric And Neonatale Mergency Cares (Emonc) In Benin

Hounkpatin BIB, Obossou AAA, Tshabu Aguemon C, Hounkponou FN, Onzo R, Salifou K and Perrin RX

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Therapeutic Innovations in Ovarian Cancer Treatment: The New England Perspective

John O. Schorge, Tracilyn R. Hall, Xun C. Zhou, Amy J. Bregar, Rosemary Foster, Christopher J. Darus, Loyd A. West and Cheung Wong

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Impact of Maternal HbsAg Carrier Status on Pregnancy Outcomes: An Institutional Experience

Rajshree Dayanand Katke

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Anencephalic Twins: Rare Occurrence in Twin Pregnancy

Temesgen Tilahun and Hailemariam Segni

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top