பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 4, பிரச்சினை 1 (2014)

வழக்கு அறிக்கை

Ultrasound Meets Magnetic Resonance Imaging in the Diagnosis of Pentalogy of Cantrell with Complete Ectopy of the Heart

Leyder M, van Berkel K, Done’ E, Cannie M, Van Hecke W and Vorsselmans A

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Accuracy of Surgical Assessment of Gross Myometrial Invasion as a Predictor of Lymphatic Metastases in Women with Endometrial Carcinoma

Andrew P Soisson, Jessica Pittman, Mark K Dodson, Tom Belnap, Braydon Rowley and William Sause

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Metachronous Multifocal Osseous Rosai-Dorfman Disease in a Pregnant Woman: Report of an Unusual Case and Brief Review of Pertinent Literature

Marwah M Abdulkader, Samir S Amr, Mohammad M Yousef, Hesham A Musleh, Amani A Joudeh, Mohammad H Nahhas and Mousa A Al-Abbadi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Mobilising Women from a Low Income Community to Attend Cervical Cancer Screening Camps: Insights from a Study in an Urban Slum of Mumbai

Shahina Begum, Naik DD, Saritha Nair, Umesh Iddya, Mali BN, Keskar PS and Balaiah Donta

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Emergency Contraception: Knowledge and Practices of Tertiary Students in Osun State, South Western Nigeria

Fasanu AO, Adekanle DA, Adeniji AO and Akindele RA

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

A Novel Molecular Mechanistic Hypothesis to Validate the Therapeutic Effects of Tribulus terrestris (Gokshur) to Ameliorate Pathophysiology and Improve Pregnancy and Fetal Outcome in Preeclampsia

Anitha Kilari, Manasi Deshpande and Sadhana Joshi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Management of Pregnancy in Woman with Heriditary Angioedema

Sreejith Kodakkattil

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Oral Hypoglycemic as Attractive Alternative to Insulin for the Management of Diabetes Mellitus during Pregnancy

Magdy A Mohamed, Allam M Abdelmonem, Mostafa A Abdellah and Adel A Elsayed

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Factors Impacting the Success of Outpatient Hysteroscopy in the Rapid Access Clinic

Hooman Soleymani majd, Lamiese Ismail, Krishnayan Haldar and Vikram Singh Rai

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Prognosis of the Babies Born from Placental Abruption - Difference between Intrauterine Fetal Death and Live-Born Infants

Yoshio Matsuda, Masaki Ogawa and Jun Konno

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top