பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 3, பிரச்சினை 5 (2013)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Early Fetal Loss and Chlamydia Trachomatis Infection

Jozef Visnovsky, Kristina Biskupska-Bodova, Barbora Cabanova, Erik Kudela and Karol Dokus

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Hem-Avert® Perianal Stabilizer for the Prevention of Cesarean Delivery: A Cost-Effectiveness Analysis

Nicholas C Anderson

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Ovarian Serous Borderline Tumor Identified in Endometrial Biopsy: A Case Report

Raul S Gonzalez, Benjamin K Chamberlain, Giovanna Giannico, Oluwole Fadare, Marta A Crispens, Dineo Khabele and Mohamed M Desouki

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Fluctuation in the Heart Rate Variability Throughout Ovulation Induction Cycle: Is the Case Different in Polycystic Ovary Syndrome?

Ayla Uckuyu, Erzat Toprak, Ozgur Ciftci and Faika Ceylan Ciftci

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Contraception Adherence among East Harlem Adolescents

Camille A Clare and Candice Fraser

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Retrospective Review of Wound Complications Following Skin Closure by Either Percutaneous Metal Staples or Absorbable Subcuticular Staples in Patients Undergoing Cesarean Delivery

Latasha Steele, Cassandra Kuchta, Silvia Linares, Jonathan Faro and Michael Adler

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Comparison of Israeli Jewish Women with Genital Warts (Condilimata Acuminata) to Cervical Cancer Patients Regarding the Presence of Selected Risk Factors

Joseph Menczer, Erez Ben-Shem, Abraham Golan and Tally Levy

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Apoptotic Index and Mib-1 Antibody Expression in Premalignant and Malignant Lesions of Uterine Cervix

Kanupriya Gupta, Kiran Alam, Veena Maheshwari, Roobina Khan and Rajyashri Sharma

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Relaxant Effect of Cyppa In Vitro and Expression Analysis of SK3 Splice Variants in the Myometrium of Pregnant and Non-Pregnant Women

Rosenbaum ST, Svalo J, Larsen T, Joergensen J and Bouchelouche P

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top