பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 12, பிரச்சினை 4 (2022)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Association of mRNA Expression of Interleukin-6 and Interleukin-10 with Organochlorine Pesticides in Idiopathic Preterm Birth

Deepika Nayan*, Suman S, Guleria K, Suneja A, Sharma T, Banerjee BD

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Anti-phospolipid syndrome associated to intrauterine growth restriction; additional blood tests performed after an adverse outcome.

Lorella Battini*, Rossella Mazzanti, Arianna Carmignani, Raffaella Cattani, Stella Zandri, Pietro Bottone

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

A Study on Ovarian Dermoid in Adolesents and Young Women

Annie Racheal EV*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கருத்துரை

Effect of Cervical Cancer in Young Girls

Orawin Khaing

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Length of Fetal Radio in the Analysis of Ultrasound in the Week 11-13 + 6 of Gestational Age

José Luis Duque-Acosta, Saulo Molina-Giraldo , Lina María Echeverri, Astrid Milena Rueda, Camilo Torres, Abelardo Motta-Murcia, Diana Zarate, Arcminson F. Solano-Montero, Mauricio Gómez-Bossa, José L. Perez-Olivo

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top