பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 10, பிரச்சினை 9 (2020)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Cervical Cancer Screening Practice and Associated Factors in Bishoftu Town, Eastern Ethiopia

Gemechu Gudeta Ebo*, Temesgen Tilahun, Worku Dechassa Heyi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Study in Cameroon Schools of Family Determinants of Early Pregnancies

Essome Henri* , Epossè Ekoube Charlotte, Penda Ida Calixte, Kedy Koum DC, Tocki Toutou Grâce, Boten Merlin, Halle Ekane Gregory, Foumane Pascal

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top