பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 10, பிரச்சினை 10 (2020)

மினி விமர்சனம்

Conservative Management of Ovarian Torsion

Kevin Ke*, Dean Helmar Conrad, Gregory Miles Cario

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆராய்ச்சி

Changing Pattern of Gingivitis and Periodontitis in Different Trimesters among Pregnant Women Comparing the same with Non Pregnant Women Attending the Government Hospitals in Delhi

Swati Jain*, Basavaraj Patthi, Kirti Jain, Ashish Singla, Hansa Kundu, Khushboo Singh

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top