குடும்ப மருத்துவம் & மருத்துவ அறிவியல் ஆராய்ச்சி

குடும்ப மருத்துவம் & மருத்துவ அறிவியல் ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2327-4972

தொகுதி 6, பிரச்சினை 1 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Identification of Patient-Perceived Barriers to Communication between Patients and Physicians

Stuart L Douglas, Leanne R De Souza and Mark H Yudin

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Contraceptive Discontinuation, Method Switching and Associated Factors among Reproductive Age Women in Jimma Town, Southwest Ethiopia, 2013

Zemenu Shiferaw Yideta, Liyew Mekonen, Wubareg Seifu and Sisay Shine

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்கம்

A 4-Decade Enigma, Two Researchers and a Wonderful History

Leandro Bueno Bergantin and Afonso Caricati-Neto

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Customer Service, a Key to Improve Health Delivery in Ghanaian Hospitals. (Patients are Subjects not Objects)

Ahoto Ahotovi Thomas

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top