குடும்ப மருத்துவம் & மருத்துவ அறிவியல் ஆராய்ச்சி

குடும்ப மருத்துவம் & மருத்துவ அறிவியல் ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2327-4972

தொகுதி 4, பிரச்சினை 5 (2015)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Impact of Community Based Management of Acute Malnutrition Integrated Nutrition Education on Infant and Young Child Feeding Knowledge and Practice of Mothers or Caregivers in Dilla Zuria Woreda, Southern Ethiopia: A Quasi Experimental Study

Alemneh Kabeta Daba1,Mastewal Erango Ersado

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Privacy of Health Information in Telemedicine on Private Cloud

Vanishree Arun, Padma SK, Shyam V

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வர்ணனை

Factors that Influence the Counselling of Family Members in Out-of-Hospital Emergency Medical Care

Mari Helena Salminen-Tuomaala, Päivi Leikkola, Riitta Mikkola and Eija Paavilainen

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effectiveness of Continuing Education in Motivational Interviewing for Health Professionals Working with Families and Pediatric Patients: Results of a Skills-Based Assessment

Amy Whittle, Jennifer E Hettema, Jennifer K Manuel, Carrie Cangelosi, Diana Coffa, Sarah De La Cerda, Matt Tierney, Paula J Lum

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Effect of Socioeconomic Status, Number of Siblings and Parental of Education on Children Body Mass Index at Jeddah, Saudi Arabia: Cross Sectional Study

Abdulmoein E Al-Agha, Bara’ah O Tatwany, Duaa A Aiash, Lobna A Mandourah and Nisreen T Abukhalil

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top