குடும்ப மருத்துவம் & மருத்துவ அறிவியல் ஆராய்ச்சி

குடும்ப மருத்துவம் & மருத்துவ அறிவியல் ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2327-4972

தொகுதி 3, பிரச்சினை 4 (2014)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Knowledge, Attitude, Utilization of Emergency Contraceptive and Associated Factors among Female Students of Debre Markos Higher Institutions, Northwest Ethiopia, 2014

Habtamu Abera, Muleta Mokonnen and Dube Jara

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Metabolic Syndrome is the Problem in Young Diabetics?

A Chwalba and Ewa Otto-Buczkowska

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Fluoxetine-Induced Atypical Serotonin Syndrome with Hallucinations Masquerading as a Parkinsonian Syndrome

Sarah J Stephens, Andrew J. Muzyk and Michael Woodworth

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Stress: A Serious Health Concern

Ofonime E Johnson

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Intention to use Long-acting and Permanent Family Planning Methods among Married 15-49 years Women in Debremarkos Town, Northwest Ethiopia

Amanuel Alemu Abajobir

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Informal Caregiver: A Qualitative Assessment of Needs and Requirements

Schultz H, Higham J and Michael Schultz

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Work-Related Traumatic Injury in the Paper-Producing Industry in Nigeria: A Case Study of the Nigerian Newsprint Manufacturing Company Limited, Oku- Iboku, Akwa Ibom State

Ita Bassey Okokon, Udeme E Asibong, Felix Archibong and Emmanuel Monjok

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Adenosquamous Carcinoma of the Cecum: A Rare but Aggressive Form of Colonic Neoplasia

Maisa I Abdalla, Chad Cornish, Sofia Taboada, Shivangi Kothari, Rushabh Doshi, Truptesh H Kothari and Vivek Kaul

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Risky Sexual Practice and Associated Factors among High School Adolescent in Addis Ababa, Ethiopia, 2014

Almaz Gizaw, Dube Jara and Kassahun Ketema

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Assessment of Quality and Determinant Factors of Post-Abortion Care in Governmental Hospitals of Tigray, Ethiopia, 2013

Balem Demtsu, Gessessew Bugssa and Amare Alemu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Modern Contraceptive Method Mix and Factors Affecting Utilization of Modern Contraceptives among Married Women in Adigrat Town, Tigray, Northern Ethiopia

Alem Gebremariam and Adamu Addissie

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Prospective Studies on Diagnosis, Prevention, and Management of Deep Vein Thrombosis (DVT), DVT Recurrence and the Post-Thrombotic Syndrome (PTS): From Concept to Study Design in the Primary Care Setting

Jan Jacques Michiels, Janneke M Michiels, Wim Moosdorff, Hannie Maasland, Mildred U Lao, Arie Markel and Martino Neumann

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Role of Male Partner Involvement on Mother's Adherence to PMTCT Care and Support, Tigray, Northern Ethiopia

Mussie Alemayehu, Belachew Etana, Girmatsion Fisseha, Kiday Haileslassie, Henock Yebyo, Yibrah Berhe and Fisseha Ashebir

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Medical Decision Support Technology for Better Antenatal Care of the Mother, Under-Five Child Survival and Child Health in Rural India

Seenivasan P, Sujatha Shritharan, Caroline Priya K, Saurav Das, Srinivasan R, Satya Sidhartha Parija and Gurlivleen Singh Grewal

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top