குடும்ப மருத்துவம் & மருத்துவ அறிவியல் ஆராய்ச்சி

குடும்ப மருத்துவம் & மருத்துவ அறிவியல் ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2327-4972

தொகுதி 10, பிரச்சினை 5 (2021)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Detrimental Impact of Social Determinants of Health on Hospitalized Patients with COVID-19

Parvane Barati*, Cynthia Chen-Joea, Hamed Shalikar, Claudia Martin, Jose Velasquez, Nena LaScala and Denise Ronquillo

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top