மீன்வளம் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு இதழ்

மீன்வளம் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2150-3508

தொகுதி 8, பிரச்சினை 4 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Dhonagoda River: Threats Investigation of River and Biodiversity for Policy Implementation

Pramanik MMH and Hasan MM*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Description of Myxidium tetraodoni Sp. Nov., Myxidium anisocapsularis Sp. Nov. and Myxobolus magai Sp. Nov. (Myxosporea: Bivalvulida) Infecting Some Freshwater Fishes in Cameroon (Central Africa)

Deli Arnaud, Lekeufack Folefack Guy Benoit* and Fomena Abraham

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Survey of the Benthic Microfauna of the Marine Ecosystem on IRIS-1 Oil Platform at the Cape Skirring in Casamance, Senegal

Hamet Diaw Diadhiou, Mbaye Tine*, Anis Diallo and et Mor Sylla

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Population Dynamics of Bigeye Grunt, Brachydeuterus auritus (Valenciennes, 1831) in Ghana and Management Implications

Samuel Kweku Konney Amponsah*, Ali Abdulhakim, Patrick Kwabena Ofori-Danson, Kofi Ferni Anyan

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Physicochemical Properties of Water and Heavy Metals Concentration of Sediments, Feeds and Various Farmed Tilapia (Oreochoromis niloticus) In Bangladesh

Saborni Swarna Das, Md. Kamal Hossain*, Golam Mustafa M, Afroza Parvin, Badhan Saha, Pritika Rani Das and Mohammad Moniruzzaman*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Changing of Sea Surface Temperature Affects Catch of Spanish Mackerel Scomberomorus Commerson in the Set-Net Fishery

Khanh Q Nguyen* and Vang Y Nguyena

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Efficiency of Different Integrated Agriculture Aquaculture Systems in the Red River Delta of Vietnam

Nguyen Van Huong*, Tran Huu Cuong, Tran Thi Nang Thu and Philippe Lebailly

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Fecundity and Condition Factor of Clarias anguillaris of Oguta Lake, Nigeria

Eke FN, Odo GE*, Agwu JE and Anya CB

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Length-Weight Relationship, Condition Factor and Gut Content of Chrysichthys Furcatus Gunther, 1864 (Bagridae) from Cross River at Ahaha

Irom Okey*, Offem BO and Keremah RI

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top