ஜர்னல் ஆஃப் டெவலப்பிங் டிரக்ஸ்

ஜர்னல் ஆஃப் டெவலப்பிங் டிரக்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-6631

தொகுதி 11, பிரச்சினை 4 (2022)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Formulation and Evaluation of Mouth Dissolving Tablets Prepared by Micronized Terbutaline Sulfate and Using Co-processed Superdisintegrants by Direct Compression Method

Zahabia Manzoor, Haaris Inam Khan*, Saddiq ul Abidin, Fatima Maqsood, Ahsan Farooq Khan, Syed Muhammad Sikandar, Alina Fakhar, Khalid Shahzad

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Potential of Herbal Remedies for Treatment of COVID-19

Minal Ghule

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Vesicular Drug Delivery System for the Herbal Treatment of Skin Disease

Deepti Dwivedi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

மினி விமர்சனம்

Effect of Herbal Medicated Feed as Uterine Tonic for Infertility Women

Minal Ghule

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Mortality in Patients of COVID-19 when given Remdesivir in Early Stages of the Disease as Compared to Late Stages of the Disease in Pakistani Population

Zahabia Manzoor, Haaris Inam Khan*, Saddiq ul Abidin, Fatima Maqsood, Ahsan Farooq Khan, Syed Muhammad Sikandar, Alina Fakhar, Khalid Shahzad8

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top