உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி

உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1017

தொகுதி 8, பிரச்சினை 4 (2019)

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Hospital-based Study for Clinico-investigative Profile of Newly Diagnosed Patients of Hypothyroidism

Anurag Thakur

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Drug Therapy Problems and Determinants among Ambulatory Type 2 Diabetes Mellitus Patients: Pharmacists’ Intervention in South-East Ethiopia

Ayele M Argaw, Tsegaye T G/hiwet, Bodena B Derse

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top