உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி

உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1017

தொகுதி 6, பிரச்சினை 2 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Retrospective Analysis of Diabetic Ketoacidosis in Pregnant Women over a Period of 3 Years

Khaled A Baagar, Aida K Aboudi, Heba M Khaldi, Buthaina I Alowinati, Abdul Badi Abou-Samra and Stephen W Lindow

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Lester Adaptation of Cardio Metabolic Measurements: An Inpatient Interventional Framework for Women with Mental Illness

Godbole M, Lotfy M and Mc Gowen L

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Magnitude, Clinical Presentation and Outcome of Patients with Pituitary Lesions:An Experience from Tikur Anbessa Specialized Hospital, Ethiopia

Tiruneh GG, Regasa KD, Feleke Y, Kebede T and Yifru YM

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Serum Levels of Zinc, Magnesium and Selenium among First Trimester Pregnant Saudi Women with Pre-Diabetes and Diabetes

Sahar A Ibrahim Hammouda, Eman A Sultan and Ahmed M Mohamadin

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top