உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி

உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1017

தொகுதி 5, பிரச்சினை 4 (2016)

கட்டுரையை பரிசீலி

Adrenal-Renal Fusion Giving Rise to an Intrarenal Adreno-Cortical Adenoma: A Novel Case Report with Review of Current Literature

Patel V, Bejarano PA, Parlade A and Muruve N

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Severe Hyperparathyroidism with Secondary Osteitis Fibrosa Cystica and Brown Tumors Mimicking Bone Metastasis

Issa C and Daher LA

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

Estrogen Receptor Related Receptor Alpha (ERRα) in Skeletal Tissues

Bonnelye E

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top