மருந்து வடிவமைத்தல்: திறந்த அணுகல்

மருந்து வடிவமைத்தல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0138

தொகுதி 5, பிரச்சினை 1 (2016)

ஆய்வுக் கட்டுரை

A New Adaptive Simon-Based Design Focusing on Subpopulation Heterogeneity

Jacques Medioni, Caroline Tournoux-Facon and Yann De Rycke

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Study of Hydrophobicity and Prediction of Antigenic Epitope of NADH dehydrogenase subunit 5 from D. medinensis

Sonu Mishra and Virendra S. Gomase

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Identification of Antigenic Determinants, Solvent Accessibility and MHC Binders of Antigen NADH Dehydrogenase Subunit 5 from a Little Dragon from Medina (Dracunculusmedinensis)

Sonu Mishra and Virendra S Gomase

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Fulvi-H as Possible Treatment for Viral Diseases

Juan M Navarrete*, Omar Y Morales, María I Gracia and Miguel A Zúñiga

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top