மருந்து வடிவமைத்தல்: திறந்த அணுகல்

மருந்து வடிவமைத்தல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0138

தொகுதி 3, பிரச்சினை 2 (2014)

கட்டுரையை பரிசீலி

Statistical Designs for Pharmaceutical/Clinical Development

Shein-Chung Chow and Annpey Pong

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top