குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ்

குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9849

தொகுதி 2, பிரச்சினை 3 (2013)

வழக்கு அறிக்கை

Cryopreservation of Transgenic Huntington's Disease Rhesus Macaque Sperm: A Case Report

Kittiphong Putkhao, Agca Yukse, Rangsun Parnpai and Anthony WS Chan

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Cytogenetics and Chromosomal Abnormalities in Multiple Myeloma-A Review

Kalyan Nadiminti, Fenghuang Zhan and Guido Tricot

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Unraveling Resistance Mechanisms against New Antimicrobials Using Transposon Mutagenesis

Rodolfo Garcia-Contreras

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Diagnosis and Management of Velopharyngeal Insufficiency Associated with Chromosomal Syndromes

Pablo Antonio Ysunza, Ian Jackson Craniofacial, Cheryl L Lozon

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Determination of the Concentration of Selected Heavy Metals in Indigenous Plant: Telfairia occidentalis

Adepoju-Bello AA, Okeke CP, Bamgbade I, Oguntibeju OO

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

D-Amino Acid Oxidase and Metagenomics

Gao Chen, Yulong Xie, Jie Deng, Yu Liu, Peihong Shen, Bo Wu, Chengjian Jiang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top