குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ்

குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9849

தொகுதி 1, பிரச்சினை 1 (2012)

தலையங்கம்

From “Old” Cloning to “Young” Cellular Reprogramming: Nobel Prize 2012 Spotlighted the Stem Cell Work

Yue Zhang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Functional Recovery of a Whole Ovary Transplanted Into Syngenic Testis in Mice

Masahiro Sato, Masato Ohtsuka, Shingo Nakamura, Takayuki Sakurai, Satoshi Watanabe and Yukiko Yasuoka

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Genetically Transforming Russian Potato Cultivars for Resistance to Colorado Beetle

Anastasia M. Kamionskaya, Boris B. Kuznetsov, Vladimir Y. Ismailov, Vladimir D. Nadikta and Konstantin G. Skryabin

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top