கீமோதெரபி: திறந்த அணுகல்

கீமோதெரபி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-7700

தொகுதி 5, பிரச்சினை 3 (2016)

படம்

Adenopathy of the Penis?

William Read

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

படம்

Chronic Lymphocytic Leukemia with Leptomeningeal Involvement

Bharath V and Hsia CC

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

படம்

Hyaline-Vascular Variant Castleman Disease

Sung Don Oh, Sung Jin Oh, Byoung Jo Suh and Ji Yeon Kim

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Epithelial Ovarian Cancers: On-Target is Better than Near-Target

Joydeep Ghosh and Jyoti Bajpai

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

RXDX-107, A Dodecanol Alkyl Ester of Bendamustine, Demonstrates Greater Stability and Broad Antitumor Activity in Multiple Pre-Clinical Models of Solid Tumor

Martin L, Johnson M, Patel R, Walsh C, Chua P, Tindall E, Shoemaker R, Oliver J, Lin R and Li G

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Multi-Component Reaction to 6-Aminothiouracils: Synthesis, Mechanistic Study and Antitumor Activity

Radini IAM

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

“Real World” Effectiveness of Different Postoperative Adjuvant Chemotherapy Regimens in Stage III Colon Cancer Patients

Chiang JM, Hung HY, Chiang SF, You JF, Pao-Shiu Hsieh and Chien-Yuh Yeh

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effective Hormone Therapy Reduces the Efficacy of Subsequent Chemotherapy in Hormone-Receptor-Positive Metastatic Breast Cancer

Ryutaro Mori, Manabu Futamura, Kasumi Morimitsu and Kazuhiro Yoshida

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய கருத்து

Interleukin-12 Implication in Tumor Initiating Capacity of Colorectal Cancer Stem Cells

Lisha Xiang and Houjie Liang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Comparative Study between Vinorelbine based Versus Taxanes based Chemotherapy in Treatment of Parenchymal Metastatic Breast Cancer

Ehab Mohammed Hassanen, Maha Lotfy Zamzam, Alaaeldeen Mahmoud Elbahai and Mohamed Omara Ibrahim Hussein

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Dihydromyricetin Induces Apoptosis by Reducing TGF-β via P53 Activation in HepG2 Cells

Liu B, Lian T, Hao S, Jia K, Lu C, Du Feng, Shiting Bao and Runzhi Zhu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வர்ணனை

Fanconi Anemia Group D2 Protein Participates in Replication Origin Firing

Panneerselvam J, Shen Y, Che R and Fei P

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Interferon-γ Upregulates SOCS3 Expression to Reduce Cisplatin Chemoresistance in Non-Small Cell Lung Cancer A549 Cells

Xu Y, Tang H, Gong L, Hu H, Chen L, Sui X, Xia D and Pan H

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

A Systematic Approach to Preclinical Trials in Metastatic Breast Cancer

Rashid OM, Maurente D and Takabe K

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Current Understanding of Epidemiology, Genetic Etiology and Treatment of Gliomas from Indian Population

Rajib Mukherjee, Tapas K Das, Kaushik Roy and Joydeep Mukherjee

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top