செல் & வளர்ச்சி உயிரியல்

செல் & வளர்ச்சி உயிரியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9296

தொகுதி 7, பிரச்சினை 2 (2018)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Identification with SILAC Proteomics of Novel Short Linear Motifs in Demethylase Enzymes Regulated During Myoblast Differentiation

Dimitra Tsakona, Panagiota A. Galliou and Nikolaos A. Papanikolaou

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Microbiological Quality Assessment at Different Stages of Frozen Amniotic Allograft Processing for Safe Tissue Banking Activities

Md Arifuzzaman, Naznin Akhtar and SM Asaduzzaman

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top